රු.7500 ඉල්ලා සුව සේවා සංගමය මහපාරට


රු. 7500 කොවිඩ් විශේෂ දීමනාව ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ආයුර්වේද වටරවුම ඉදිරිපිට සමස්ත ලංකා සුව සේවා සංගමය විසින් ඊයේ 25 උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබිණි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post