යුරේනි නොෂිකා අඩනිරුවත් විලාසිතාවක් නිසා යළිත් කතාබහට


යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම කතාබහට ලක් වෙන චරිතයක්. විලාසිතා නිසාමයි යුරේනි සමාජ මාධ්‍යවල කතාබහට ලක් වෙන්නේ. අඩනිරුවතින් කැමරාව ඉදිරියට ආ යුරේනිගේ අලුත්ම විලාසිතාවේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post