දෙරණට කෞතුකාගාරයක් - Photos


දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සිය ඉතිහාසගත සංධිස්ථාන අන් අයට දැකබලාගැනීම පිණිස කෞතුකාගාරයක් අරඹා තිබේ.  මේ සමග පළවන්නේ "The Derana Museum & Archives" ඡායාරූප කිහිපයකි


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post