ගුරු වැටුප් වැඩිකළොත් අපි නඩු මගට - අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය


ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවන්හි වැටුප විෂමතා ඉවත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය හේතුවෙන් ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය වන බව පවසන අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා නිලධාරීහු ඊට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කර සිටිති.
$ads={2}
එම තීරණය හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයෙන් හා සුදුසුකම් වැඩි නිලධාරීන්ගේ වැටුප ඉක්මවා ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයෙන් හා සුදුසුකම් අඩු නිලධාරීන්ට වැටුප් වැඩි වන බවත් එම නිලධාරිහු පවසති. උදාහරණ වශයෙන් එම නිලධාරීන් සඳහන් කරන්නේ 2009 වසරේ දී ගුරු සේවයට පැමිණි තැනැත්තෙක් 2017 වසරේ දී අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට පත් වූයේ නම් මේ වන විට ඔහු ලබමින් සිටින වැටුප රුපියල් 54290ක් බවත් 2009 වසරේ ගුරු සේවයේ පළමු පන්තියට පැමිණි තැනැත්තකු 2022 වසරේ දී අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට පත්වුවහොත් පිහිටුවිය යුතු වැටුප වන්නේ රුපියල් 77960ක් බවත් ය.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post