සල්ලි අච්චු ගැහිල්ලේ ප්‍රතිඵල ඇවිත්! වසර 4කට පසු වැඩිම උද්ධමනය වාර්තා වෙයි!


සැප්තැම්බර් මාසයේ සියයට 6.2 ක්ව පැවැති මෙරට උද්ධමනය ඔක්තෝම්බර් මාසය වනවිට සියයට 8.3 ක් දක්වා වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

එය සැලකෙන්නේ වසර 4 කට පසු මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම උද්ධමනය ලෙසයි.

මීට පෙර 2017 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී සියයට 8 .4 ක් ලෙස උද්ධමනය වාර්තා වී තිබිණ.

$ads={2}

ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී උද්ධමනය ඉහළයාමේදී ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකේම මාසික මිල ගණන් ඉහළ යාම හේතුවූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැවසීය.

ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සියයට 10 සිට 11.7 දක්වාද, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සියයට 3 සිට සියයට 5 .4 ක් දක්වා ද ඉහළ ගොස් තිබේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post