මියා කලීෆා වගේ සැරසුණු ටනාෂා මුහුණු පොතට එකතු කළ ඡායාරූප එකතුව - "මම ඇති තැන මූණට හිනා වෙලා,මම නැති තැන තාලෙට බනින්නෙපා.."


ටනාෂා හතරසිංහ කියන්නේ නිතරම පුංචි තිරයෙන් දැකගන්න ලැබෙන චරිතයක්. ඇයගේ පෙනුම ටිකක් මියා කලීෆා වගේ කියලා ඇතැම් ඇය කියනවා. කොහොම නමුත් ඇය මුහුණු පොතට ඡායාරූප කිහිපයක් එකතු කරලා "මම ඇති තැන මූණට හිනා වෙලා,මම නැති තැන තාලෙට බනින්නෙපා.."

කියලා සටහනක් එකතු කරලා. එහි ඡායාරූප පහතින්

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post