වැලිකඩ හිරගෙදර කොරියාවට! - කොරියානු ආයෝජකයා ඉඩමට කැමතියිලු


වැලිකඩ බන්ධනාගාරය පිහිට ඉඩම ගැනීමට කොරියානු ආයෝජකයකු සිය කැමැත්ත ප්‍රකාශ කොට ඇති බව සතිඅන්ත ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වාර්තා කොට ඇත.

ආණ්ඩුව මේ වනවිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරය හොරණ ප්‍රදේශයට රැගෙන යාමට සැලසුම් කර ඇති අතර අදාළ ඉඩම ආයෝජකයකුට ලබා දීමට තීරණය කොට ඇත.

$ads={2}

ඒ අනුව කොරියානු ආයෝජකයකු ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත මෙම ඉඩම ගෙන සංනර්ධනය කිරීමට තරණය කොට ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post