අද සිට ක්‍රියාත්මක වන අලුත්ම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාව මෙන්න


දෙසැම්බර් 1 වන දා සිට දෙසැම්බර් 13 වන දා දක්වා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති එම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මගින් පනවා තිබූ සීමා කිහිපයක් තවත් ලිහිල් කර ඇත.

ඒ අනුව, මංගල උත්සව සඳහා සහභාගි විය හැකි පිරිස 200ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

එමෙන් ම, එළිමහන් මංගල උත්සව සඳහා සහභාගි විය හැකි පිරිස 250ක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නව මාර්ගෝපදේශවල සඳහන් කර තිබේ.

කෙසේ නමුත්, මංගල උත්සවවල මත්පැන් භාවිතය සඳහා අවසර ලබා දී නොමැත.

ආගමික ස්ථානවල තනි තනිව ආගමික කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර විශේෂ උත්සව සහ යාඥා සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති මාර්ගෝපදේශවලට අනුව කටයුතු සිදු කළ යුතු ය.

නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පහතින් දැක් වේ.

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post