කුරුණෑගල කොස් කැලේ කඩ ඉවතට - ඇවිදින මන්තීරුවක් හදන්න යයි


කුරුණෑගල මැල්සිරිපුර කොස් කැලේ ප්‍රදේශයේ පාර දෙපස තිබූ සියලු කුඩා වෙළඳසැල් ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අසල ඇවිදින මන්තීරුවක් තැනීමට ඇති බව පවසා එම කඩ සියල්ල ඉවත් කළ බව වෙළඳ සැල් හිමියන් ප්‍රකශ කර තිබෙනවා.

එම ඉවත් කිරීමෙන් පසු කුඩා වෙළඳසැල් අසල නොයෙකුත් බැනර් ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ අයුරු දැක ගැනීමට හැකි වුණා.

$ads={2}
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post