ඉන්ධන මිල වැඩි කෙරේ - නව මිල ගණන් මෙන්න


$ads={2}

අද (21) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල වැඩි කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩි වූ මිල ගණන් සහ වැඩි වූ පසු නව මිල ගණන් මෙසේයි.

* පෙට්‍රල් 92 - රු.20 කින් (නව මිල රු.177)

* පෙට්‍රල් 95 - රු.23 කින් (නව මිල රු.207)

* ඔටෝ ඩීසල් - රු.10 කින් (නව මිල රු.121)

* සුපිරි ඩීසල් - රු.15 කින් (නව මිල රු.159)

* භූමිතෙල් - රු.10 කින් (නව මිල රු.87)

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post