එන්නත් කාඩ් නැතිනම් ගෙදරින් පිට වෙන්න බෑ - පොදු ස්ථාන තහනම්, අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්


කොවිඩ් එන්නත්කරණය සම්පූර්ණ කර ඇති බවට සාක්ෂි නොමැතිව පොදු ස්ථානවලට ඇතුළුවීම තහනම් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පසුගිය ජනවාරි 25 දින නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අංක 2264/9 දරන අදාළ ගැසට් පත්‍රය අනුව, 2022 අප්‍රේල් 30 දින සිට එහි සඳහන් විධිවිධාන බල පැවැත්වෙනු ඇත.

ඒ අනුව, කොවිඩ්-19 රෝගයට එරෙහිව "පූර්ණ එන්නත්කරණයක්" කර තිබෙන බව ඔප්පු කිරීමට සාධක නොමැතිව තැනැත්තෙකු "පොදු ස්ථානයකට" ඇතුළු නොවිය යුතු බව අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කර තිබේ. "පොදු ස්ථානය" යන්නෙන්, අයිතියක් ලෙස හෝ අන්‍යාකාරයෙන් ගෙවීමක් සිදු කර හෝ ගෙවීමක් සිදු නොකර

ආරාධනයක් මත හෝ ආරාධනයක් නොමැතිව ජනතාවට ප්‍රවේශය සහිත, යම් ස්ථානයක් හෝ පොදු ප්‍රවාහනයේදි භාවිත කරනු ලබන ප්‍රවාහන ක්‍රමයක්  අදහස් වන බව එමගින් නිර්වචනය කර ඇත.

එමෙන් ම, "පූර්ණ එන්නත්කරණය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්නි ශ්චිතව දන්වනු ලැබ ඇති පරිදි අදාළ පුද්ගලයා අදාළ එන්නත්කරණයේ අවශ්‍ය මාත්‍රා ලබාගෙන ඇතැයි යන්න බව ද එහි සඳහන් වේ.

අදාළ ගැසට් පත්‍රය පහතින් දැක්වේ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post