සන්නද්ධ හමුදා රටපුරා කැඳවීමේ ජනාධිපති ආඥාවක් නිකුත් කරයි..


මහජන ආරක්ෂාව සඳහා  සන්නද්ධ හමුදා  රටපුරා කැඳවීමේ ආඥාවක්  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

$ads={2}

මෙම ආඥාව පිළිබඳව නියෝජ්‍ය කතා නායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද (8) දැනුම් දුන්නේය 

ජනාධිපතිවරයා මෙම ආඥාව නිකුත් කර ඇත්තේ හතළිස් වැනි අධිකාරිය වූ මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ දොළොස් වැනි වගන්තිය අනුව ඔහුට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරවය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post