ඉන්ධන මිල ඉහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න…


ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගම විසින් සිය බෙදුම්හල්වල ඩීසල් හා පෙට්‍රල් මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව Oct 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 7කින් (184.00) සහ සාමාන්‍ය ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 3කින් (124.00) ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර තිබේ

$ads={2}

මේ සමගම සිපෙට්කෝ බෙදුම්හල්වල ඉන්දන මිල ගණන් ඉහල දමා නැති නිසා අඩු මිලට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයන් වැඩි වශයෙන් පැමිණීමට නියමිත අතර ඒ සමගම සිපෙට්කෝ පාඩුව ඉහළ යනු ඇත.

මෙතෙක් සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමට තීරණයක් ගෙන නැත.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post