පානීය ජල බෝතල්වල මිල ඉහළට....

පානීය ජල බෝතල් සඳහා පනවා තිබූ උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජල බෝතල් සංගමය විසින් එහි නව මිල ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ අනුව, මිලිලීටර් 500 පානීය ජල බෝතලයක නව මිල රුපියල් 50ක් වන අතර ලීටරයක පානීය ජල බෝතලයක නව මිල රුපියල් 70ක් වන බව එම සංගමයේ සභාපති උපුල් ඩී. සෙනරත් මහතා 'මව්බිම'ට ප්‍රකාශ කළේ ය.

එමෙන් ම ඔහු සඳහන් කළේ, ලීටර් 1.5 පානීය ජල බෝතලයක නව මිල රුපියල් 90ක් වන අතර ලීටර් 5 පානීය ජල බෝතලයක නව මිල රුපියල් 200ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ය.

ලීටර් ‍7 පානීය ජල බෝතලයක නව මිල රුපියල් 240ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මිල සංශෝධනයට පෙර මිලිලීටර් 500 ජල බෝතලයක් රුපියල් 35කට අලෙවි වූ අතර ලීටරයක පානීය ජල බෝතලයක් රුපියල් 50කට අලෙවි විය.

$ads={2}

එමෙන් ම, ලීටර් 1.5 පානීය ජල බෝතලයක් රුපියල් 70කට ද ලීටර් 5 පානීය ජල බෝතලයක් රුපියල් 150කට ද අලෙවි වුණු බව සෙනරත් මහතා පැවසීය.

ඔහු සඳහන් කළේ, ලීටර ‍7 පානීය ජල බෝතලයක් අලෙවි වූයේ රුපියල් 170කට බව ය.

මේ වන විට ත් මෙම නව මිල ගණන් යටතේ පානීය ජල බෝතල් නිකුත් කරන බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.

පසුගිය දා දේශීයව බෝතල් කළ පානීය ජලය සඳහා පනවා තිබූ උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබිණි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post