අද විදුලිය කප්පාදු කරන ආකාරය නිවේදනය කෙරේ

අද (07) කලාප දෙකක් සඳහා පැය හතහමාරක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව උදෑසන 8.00 සිට සවස 6.00 දක්වා E සහ F කලාප සඳහා පැය 5 ක විදුලිය කප්පාදුවක් හා සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ පැය දෙකහාමාරක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර P,Q,R,S,T,U,V,W යන සෙසු කලාප සඳහා අද උදෑසන 9 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා වු කාලය තුළ පැය 2 යි විනාඩි 30 විදුලි කප්පාදුක් සිදුකරන අතර පස්වරු 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා පැයක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිත බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

විදුලිය කප්පාදු කරන ආකාරය පහතින්,

$ads={2}
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post