ජනතාව තිස්ස කුට්ටිආරච්චිගේ නිවස වටලයි..


බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චිගේ නිවස ජනතාව විසින් වටලා උද්ඝෝෂණයක නිරත වී තිබේ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post