රටේ මීලග ජනපති විය යුත්තේ කවුද?

ඔබේ මනාපය පහතින් සදහන් කරන්න..
$ads={2}

ලක්වාසී සියළුම දෙනාගේ අදහස ලබාගැනීමට පහතින් ශෙයාර් කිරීමට කාරුණික වන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post