ගංගා හතරක් ආශ්‍රිත පහත් බිම් වලට ගං වතුර අවදානමක් - ඔබත් මෙම ප්‍රදේශවලනම් ප්‍රවේසම් වන්න..

තද වැසි තත්වය නිසා ගංගා හතරක ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි .

කළු, ගිං, නිල්වලා ගංගා සහ අත්තනගලු ඔයෙහි ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින අතර ඒ ආශ්‍රිත පහත්බිම් වලට ගං වතුර අවදානමක් ද පවතින බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

$ads={2}

කළු ගඟ මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් ද, නිල්වලා ගඟ පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් ද සුළු ගං වතුර මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post