අරගලකරුවන්ට ආණ්ඩුවෙන් වෙබ් අඩවියක්..

”‍ගෝටාගෝගම”‍ අරගලකරුවන් හා සම්බන්ධවී ඔවුන්ගේ ගැටලු‍ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් වෙබ් අඩවියක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

$ads={2}

ඔවුන්ට තමන්ගේ ගැටලු‍ හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ඩිජිටල් නියෝජිත කාර්යාලයක් ස්ථාපනය වී ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය නිල වෙබ් අඩවිය වන pmoffice.gov.lk හරහා සම්බන්ධ වෙමින් ඔවුන්ගේ යෝජනා සහ අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post