ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් ආධාර එකතු කරන තමිල්නාඩුවේ කඩ හිමියෙක් | VIDEO

තමිල්නාඩුවේ තේ පෙට්ටිකඩ හිමියෙක් ලංකාවට ආධාර කිරීම සදහා මුදල් එකතු කිරීමෙට කටයුතු කොට ඇත.

සිය පෙට්ටිකඩෙන් තේ බී යන පුද්ගලයන්ට ලංකාවට ආධාර කරන ලෙස දැනුම් දීමටත්, ඒ සදහා කඩය ඉදිරිපිට පෙට්ටියක් තැබීමටත් හෙතෙම පියවර ගෙන ඇත.

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post