ලාෆ් ගෑස් යළි එනවාලු...

ගෑස් මිලදී ගැනීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කරගත හැකිවූ නිසා ඉදිරි දින 06 ඇතුළත ලාෆ් ගෑස් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කරන බව ලාෆ් ගෑස් සමාගම පවසයි.මේ වන විට මාස පහකට ආසන්න කාලයක් ලාෆ් ගෑස් වෙළෙඳ පොළට නිකුත්කර නැත.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post