මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ නිවසට ගිනි තියයි…[Video]

කුරුණෑගල පිහිටි මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ නිවසකට විරෝධතාකරුවන් විසින් ගිනි තබා ඇත.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post