රාජපක්ෂ සොහොනට ගිනි තබයි..


වීරකැටිය, මැදමුලන පිහිටි ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ ස්මාරකයට විරෝධතාකරුවන් විසින් ගිනි තබා තිබේ

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post