බවුසරයකින් බූලිවලට පාරේ තෙල් බෙදයි… - බලන්න මේ පුද්ගලයින් ඔබත් හදුනනවාද කියලා..

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර රථයක් අතරමඟ නවතා ගැලුමක් මගින් මෝටර් රථයකට ඉන්ධන ලබා දෙන අයුරු දැක්වෙන පින්තූර සමාජ ජාල වල හුවමාරු වේ.

අදාළ මෝටර් රථය වෛද්‍යවරයෙකුගේ බව දැක්වෙන සලකුණක් ද එහි අලවා ඇත.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post