සෙනසුරාදා (18) ඉන්ධන ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් මෙන්න..

හෙට (සෙනසුරාදා 18) දිනයේ ඉන්ධන ලබාගත හැකි ස්ථාන පිළිබදව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් නිල වශයෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් පිළිබද ලැයිස්තුවක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට (18) දිනයේදී ඔක්ටේන් 92, ඔක්ටේන් 95 සහ ඩීසල් ලබා ගත හැකි ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින් බලන්න…

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post