අද ඉන්ධන නිකුත් කරන CEYPETCO පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මෙන්න..

අද (15) දිනයේ ඉන්ධන නිකුත් කරන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

එම පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින්.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post