කළුතර ඉන්ධනහලක ගැටුමක්.. අහසට වෙඩි තබයි..

කළුතර මීගහතැන්න පැලවත්ත පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හලේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ.

තත්ත්වය පාලනය සඳහා ආරක්ෂක අංශ විසින් අහසට වෙඩි තැබීමක් සිදු කර ඇත.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post