නව සංශෝධිත බස් ගාස්තු මෙන්න..

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාල නව සංශෝධිත බස් ගාස්තු පහතින්,

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post