තවත් වැඩි පඩි ඉල්ලන ලංවිම ඉංජිනේරු පඩි ලයිස්තු මෙන්න…

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවන් විවිධ ශ්‍රේණි යටතේ වැටුප් ලබා ගන්නා ආකාරය දැක්වෙන ලියවිල්ලක් සමාජ ජාල වල අමාරු වෙයි.

මෙහි දැක්වෙන්නේ එම ලියවිල්ලයි.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post