අද දවසේ ඉන්ධන ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මෙන්න.

අද (29) දින ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන බෙදා හරින පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව නිකුත් කර තිබේ.

එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් ද ලබාගත හැකි වේ.

එම පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින් මධ්‍යම පළාත

දකුණු පළාත

May be an image of text that says 'REGION: SOUTH PRODUCT: :-LANKA PETROL OCTANE QUANTITY 297 MT Loads) DAY CEYLON PETROLE DELIVERY PLAN FOR THE CORPORATION 31ST JULY 2022 DEALER NAME HOLDINGS 100206 FILLINGSTA TOWN/CIT AHANGAMA PROVINCE (PVT) W PRIYANKARA CONSTRUCTION MPCSLTD 1 DISTRICT SOUTH DELIVERY POINT GALLE 26 27 SOUTH SOUTH SOUTH MPCSTD 100400 100578 105055 RNS 2022JULY 29 GALLE GALLE GALLE 30 LUTHWALA AMBALANGODA BADDEGAMA NAYAPAMULA BALAPITIYA BATAPOLA BATAPOLA BATAPOLA- 2021 2021 DAMMIKA MKN 100421 SOUTH SOUTH SOUTH 2021 GALLE GALLE BOOSSA 2021 2021 GALLE 2035 2021'May be an image of text that says '100498 ELPITIYAMPCSLTD 100848 WIDISINGHE RR ELPITIYA ELPITIYA 100027 ABEYSEKERA MRS SAMANKUMR WIMALANANDA SOUTH SOUTH GALLE GALLE ELPITIYA-KURUNDUGAHA GALLE- ESPLANADE GALLE-HIRIMBURA 2021 2021 SOUTH SOUTH MUNASINGHE GALLE GALLE PANDITHA PETTIGALAWATTA NUGADUWA 2035 2035 2035 KUSUMSIRI BANDUJITH SOUTH SOUTH SOUTH GALLE GALLE GALLE -MAPALAGAMA THELWATTA 2035 2035 GONAPINUWALA ABARADUWA RUWAN ASIRI WICKRAMASINGHE 104243 RANASINGHE 100545 KODIKARAS 104887 SUNIL SOUTH SOUTH SOUTH GALLE GALLE GALLE 2021 2021 2035 WARALLANA HIPANKANDA- URAGAHA IMADUWA KARANDENIYA SOUTH SOUTH SOUTH GALLE GALLE GALLE 2021 2021 2035 2021'No photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of text that says '86 104703 THILAK KUMARA AR 107058 SARADA TERPRISES ISSOCLATES WEERAHELA- TISSA 100216 SIRISENA 00615 SOUTH SOUTH HAMBANTOTA HAMBANTOTA 2040 2040 DEIYANDARA DENIPITIYA MPCSLTD SOUTH SOUTH SOUTH SOUTH 100638 BAMUNUSINGHE AHS ABEYSOORIYA (PVT) MATARA MATARA MATARA 2035 2035 2035 DICKWELLA GANDARA GANDARA KANDAMBY SOUTH SOUTH SOUTH (PVT) LTD. MATARA MATARA MATARA 2040 2040 2040 KAMBURUPITIYA KAMBURUPITIYA KAMBURUGAMUWA KEKANADURA PRODUCERS' CO- SOUTH SOUTH SOUTH MM 106552 DAYARATHNA H— MATARA MATARA 2035 2035 2035 KOTTEGODA MEDDAWATTA SOUTH SOUTH MATARA MATARA 2040 2040'May be an image of text that says 'MILLSLTD. 106181 SARATHCHANDRA KKIS PINIDIYAR SILVA EDIRISINGHE MPCSLTD. MATARA GODAGAMA MATARA- (HAARD.) PAMBURANA MATARA 2040 SOUTH SOUTH WIJETUNGA HETTTARACHCH SPL MATARA MATARA 2040 2040 MAWARALA MIRISSA ITABEDDERA SOUTH SOUTH MATARA MATARA MATARA MATARA 2035 DEALER NAME HAKMANA 100698 ENTERPRISES 103508 PREMATHIAKAK 100304 TOWN PROVINCE DISTRICT URUBOKKA WALASGALA DELIVERY POINT ROUTE SOUTH SOUTH SOUTH 26 27 MATARA MATARA MATARA 2022 JULY 29 2035 2040 30'

සබරගමු පළාත

 

ඌව පළාත

 

No photo description available.

වයඹ පළාත

 

No photo description available.

No photo description available.No photo description available.No photo description available.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post