කරූ වෙනුවට නවීන් ගම්පහින්..

කරු ජයසූරිය මහතා වෙනුවට නවීන් දිසානායක මහතා ගම්පහදිස්ත්‍රීක්කයෙන් ඉදිරිපත් වීමට නියමතව ඇති බව ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි..

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post